Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
 1. #1

  Post Regulamin HTCforum.pl

  REGULAMIN FORUM

  §1
  Postanowienia ogólne
  1. Regulamin określa zasady korzystania z Forum serwisu internetowego htcforum.pl (dalej: „Forum”).
  2. Forum służy prezentacji oraz wymianie informacji, opinii, poglądów i doświadczeń Użytkowników związanych z używaniem telefonów komórkowych lub innych urządzeń HTC. Treści zawarte w Forum są wyrazem informacji, opinii, poglądów i doświadczeń Użytkowników i nie stanowią oficjalnego stanowiska przedstawicieli HTC. Forum ma charakter informacyjny i opiniotwórczy, więc zawiera wyłącznie treści o charakterze ogólnym, wobec czego treści prezentowane w Forum nie mogą stanowić podstawy do podejmowania jakichkolwiek decyzji, a w szczególności decyzji zakupowych lub inwestycyjnych.
  3. Administratorem Forum jest REPERATORIUM Artur Babczyk Michał Warzecha spółka cywilna, adres do korespondencji: ul. Studencka 4, 31 – 116 Kraków, adres admin@htcforum.pl, której wspólnicy wpisani są do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca NIP 6762436058, REGON 121456841, będąca właścicielem serwisu internetowego htcforum.pl
  4. Użytkownikiem jest każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, działająca imieniu własnym lub w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która dokonała rejestracji w serwisie internetowym htcforum.pl i aktywuje dostęp do Forum. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.
  5. Korzystanie z Forum jest bezpłatne.
  6. Dostęp do Forum jest otwarty dla każdego korzystającego z publicznej sieci Internet, na zasadach zawartych w niniejszym Regulaminie.
  7. Korzystanie z Forum jest możliwe dla Użytkowników, którzy dysponują urządzeniem mającym dostęp do publicznej sieci Internet za pomocą przeglądarki internetowej (na przykład: Microsoft Internet Explorer lub Google Chrome lub Mozilla Firefox). Korzystanie ze Forum może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script lub Flash oraz akceptacji cookies.
  8. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Forum jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem i polityką prywatności serwisu internetowego htcforum.pl i zaakceptować ich treść. Użytkownik akceptuje treść Regulaminu i polityki prywatności dokonując rejestracji w serwisie internetowym htcforum.pl

  §2
  Zasady korzystania z Forum
  1. W ramach Forum Użytkownik ma przede wszystkim możliwość publicznego wypowiadania się (tzw. postowania) za jednoczesną zgodą na ewentualne wykorzystywania wypowiedzi Użytkownika przez innych Użytkowników lub Administratora.
  2. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Forum w sposób zgody z obowiązującym prawem oraz zasadami współżycia społecznego.
  3. Użytkownik jest zobowiązany do zabezpieczenia loginu i hasła dostępu do Forum przed dostępem osób nieuprawnionych.
  4. Niedopuszczalne jest:
  a) używanie wulgaryzmów;
  b) naśmiewanie się lub obrażanie innych Uczestników;
  c) nadmierne wysyłanie postów do kilku grup naraz (tzw. cross-postowanie);
  d) tworzenie wpisów nie na temat (tzw. off-topic);
  e) tworzenie kilku wpisów z rzędu w jednym wątku;
  f) krzyczenie (poprzez używanie wielkich liter w ciągu);
  g) tworzenie i korzystanie z nicka lub awatara wprowadzających w błąd co do tożsamości Administratora lub Moderatora;
  h) przesyłanie przez Użytkowników treści (w szczególności tekstów, grafik, zdjęć, filmów) mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługujących osobom trzecim, chyba, ze publikacja będzie mieścić się w granicach cytatu lub Użytkownik jest uprawniony do ich rozpowszechniania.
  i) przesyłanie przez Użytkowników treści pornograficznych, nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej lub propagujących przemoc oraz totalitarny ustrój państwa lub naruszających dobra osobiste innych podmiotów lub w jakikolwiek inny sposób sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
  j) przesyłanie przez Użytkowników reklam lub przekazów stanowiących reklamę ukrytą;
  k) przesyłanie przez Użytkowników odesłań do innych stron internetowych;
  l) przesyłanie przez Użytkowników komunikatów prasowych lub pochodzących od agencji informacyjnych;
  5. Administrator zastrzega, iż wszystkie treści dostępne w Forum (w szczególności teksty, grafiki, zdjęcia, filmy) są objęte ochroną prawa. Użytkownik ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Utrwalanie lub rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób treści dostępnych w Forum, wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

  §3
  Uprawnienia i obowiązki Administratora
  1. Administrator jest uprawniony :
  a) odmówić opublikowania lub usunąć opublikowaną treść przesłaną przez Użytkownika;
  b) usunąć konto Użytkownika lub czasowo (według własnego uznania) zablokować dostęp do Forum Użytkownika, którego postepowanie jest sprzeczne z Regulaminem, a także zablokować dostęp do Forum z adresu IP komputera, z którego korzystał ten Użytkownik;
  c) odmówić świadczenia usługi Forum i usunąć konto Użytkownika, jeżeli zostało ono założone ponownie po usunięciu konta z Forum na skutek naruszenia postanowień Regulaminu przez Użytkownika.
  d) decydowania o zawartości Forum, dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach, organizacji pracy Moderatorów.
  2. Administrator dołoży wszelkich starań, żeby Forum funkcjonowało w sposób permanentny, niemniej zastrzega, że w funkcjonowaniu Forum mogą wystąpić przerwy. Administrator zasadniczo nie będzie informował Użytkowników o planowanej przerwie w funkcjonowaniu Forum.
  3. Administrator zastrzega sobie możliwość czasowego lub trwałego zawieszenia funkcjonowania Forum.
  4. Administrator nie ma obowiązku monitorowania komentarzy zamieszczanych na Forum przez Użytkowników.

  §4
  Odpowiedzialność Stron
  1. Użytkownik publikuje treści lub komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści lub komentarze przesłane przez Użytkowników. Administrator nie ma obowiązku sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez Użytkowników treści lub komentarzy. Użytkownik w ocenie którego treść lub komentarz zamieszczona na Forum narusza prawo lub zasady współżycia społecznego zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia takiej okoliczności Administratorowi, wszczynając postępowanie reklamacyjne.
  2. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości, że korzystanie z Forum odbywa się dobrowolnie, na koszt i ryzyko Użytkownika.
  3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub krzywdy powstałe w następstwie :
  a) wykorzystania treści z Forum w celach zakupowych, inwestycyjnych, biznesowych i tym podobnych;
  b) korzystania z Forum w sposób niezgodny z Regulaminem, w szczególności za ujawnianie osobom nieupoważnionym loginu i hasła przez Użytkownika;
  c) zaprzestania świadczenia usługi dostępu do Forum lub usunięcia konta Użytkownika, w przypadku gdy nastąpiło to z winy Użytkownika bądź ze względu na naruszenie Regulaminu;
  d) zamieszczenia komentarzy przez Użytkowników;

  §5
  Postępowanie reklamacyjne
  1. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Forum należy kierować na adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej Administratora, wskazane w Regulaminie.
  2. Reklamacje dotyczące korzystania z Forum, Użytkownik może składać w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Administratora lub za pomocą listu poleconego na adres korespondencyjny, wskazane w Regulaminie.
  3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, nick i adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej Użytkownika oraz wskazywać zakres naruszenia Regulaminu.
  4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia przez Administratora.
  5. O rozpoznaniu reklamacji przez Administratora Użytkownik zostanie powiadomiony na adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej Użytkownika.

  §6
  Postanowienia końcowe
  1. Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania w serwisie internetowym htcforum.pl.
  2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian Regulaminu. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.
  3. Regulamin został nieodpłatnie udostępniony przez Administratora w serwisie internetowym htcforum.pl, tak aby Użytkownik miał możliwość jego pozyskania, odtwarzania i utrwalania za pomocą systemu teleinformatycznego.
  4. W przypadku niezaakceptowania zmian Regulaminu, Uczestnik powinien powstrzymać się od zalogowania w Forum i niezwłocznie powiadomić Administratora o swoim stanowisku na adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej Administratora, wskazane w Regulaminie.
  Ostatnio edytowane przez artusb ; 17-03-16 o 15:12

 2. #2

  Title
  Moderator
  Dołączył
  May 2012
  Posty
  12
  UWAGA! Do wszystkich Użytkowników forum został wysłany e-mail z informacją o nowym Regulaminie obowiązującym na forum.
  Prosimy o zapoznanie się z nim a w przypadku braku akceptacji niezwłoczne poinformowanie administracji celem usunięcia konta.

  Z dniem 1 kwietnia 2016 r. brak takiej informacji będzie uznane za akceptację nowego regulaminu.

Uprawnienia umieszczania postów

 • Nie możesz zakładać nowych tematów
 • Nie możesz pisać wiadomości
 • Nie możesz dodawać załączników
 • Nie możesz edytować swoich postów
 •